تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای موسسه فکرآموز ایجاد نخواهد کرد.
توجه: به فرم های استخدامی ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
قابل توجه:پس از بررسی اولیه فرم ها در صورت لزوم جهت مصاحبه حضوری با شما تماس حاصل می شود.
سوابق تحصیلی
شغل مورد تقاضا
سوابق شغلی
مهارت های تخصصی و سوابق آموزشی
آشنایی و تخصص خود را مشخص نمایید
کتاب کودک و نوجوان
کتاب بزرگسال
لوازم التحریر
بازی های فکری
کتاب های کمک درسی
چنانچه توانمندی های خاصی در زمینه طراحی بازی، اوقات فراغت ، آموزش و تدریس کتابخوانی یا برگزاری مراسم و برنامه های مختلف و...
دارید با ذکر مدت اشتغال به آن و سطح آشنایی با آن را قید نمایید.
آشنایی با زبان انگلیسی
درک مطلب
ترجمه
میزان آشنایی با کامپیوتر
میزان آشنایی با اینترنت
مشخصات ارتباطی
اینجانب کلیه مندرجات در این فرم را به طور صحیح تکمیل نمودم و چناچه مواردی خلاف واقع مشاهده گردد،کانون پرورش فکری و موسسه فکر آموز مجاز است همکاری خود را با اینجانب رأسا و یک جانبه قطع و بنا به میل خود در آن تجدید نظر نماید.