برگزیدگان مسابقه کتابخانی کلاس اول تا سوم دوره دوم

برگزیدگان مسابقه کتابخانی کلاس دهم تا دوازدهم سال95   کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده ی دانش ومعرفت است. هنرمند کتابخوان گشوده شدن این دروازه بر روی شما خجسته ومبارک باد .   در آستانه ی دور سوم مسابقه بزرگ کتابخوانی اسامی برگزیدگان به شرح ذیل اعلام می گردد:   محمدعلی قدسیان آرتینا رضوی...

برگزیدگان مسابقه کتابخانی کلاس چهارم تا ششم دوره دوم

برگزیدگان مسابقه کتابخانی کلاس دهم تا دوازدهم سال95   کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده ی دانش ومعرفت است. هنرمند کتابخوان گشوده شدن این دروازه بر روی شما خجسته ومبارک باد .   در آستانه ی دور سوم مسابقه بزرگ کتابخوانی اسامی برگزیدگان به شرح ذیل اعلام می گردد:   حسین داداشی رقیه کدوری ...

برگزیدگان مسابقه کتابخانی کلاس هفتم تا نهم دوره دوم

  برگزیدگان مسابقه کتابخانی کلاس دهم تا دوازدهم سال95   کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده ی دانش ومعرفت است. هنرمند کتابخوان گشوده شدن این دروازه بر روی شما خجسته ومبارک باد .   در آستانه ی دور سوم مسابقه بزرگ کتابخوانی اسامی برگزیدگان به شرح ذیل اعلام می گردد:   علی عسکری محمد مهدی بنکدا...

برگزیدگان مسابقه کتابخانی کلاس دهم تا دوازدهم دوره دوم

برگزیدگان مسابقه کتابخانی کلاس دهم تا دوازدهم سال95   کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده ی دانش ومعرفت است. هنرمند کتابخوان گشوده شدن این دروازه بر روی شما خجسته ومبارک باد .   در آستانه ی دور سوم مسابقه بزرگ کتابخوانی اسامی برگزیدگان به شرح ذیل اعلام می گردد:   کوثر کدوری نیلوفر پور جوهری...